Naše usluge u osiguranju i reosiguranju

Posredovanje u osiguranju

Istra Agent pruža usluge posredovanja u osiguranju potpuno besplatno.

Odabir posrednika ili zastupnika u osiguranju?
Osigurateljna materija je vrlo specifična, a takva se specifična znanja nažalost ne stječu u našim školama niti na fakultetima i stoga je neovisno o stupnju obrazovanja, to vrlo često „tabu“ tema za mnoge poslodavce, koji su često prisiljeni donositi određene bitne odluke, bez dovoljno stručnog znanja i iskustva iz oblasti osiguranja, poklanjajući pri tome vjeru isključivo osobi koja prezentira određeni osigurateljni produkt, u pravilu samo zastupniku u osiguranju.

U takvim okolnostima ne postoji nažalost mogućnost za usporedbu tog produkta sa produktima ostalih osiguravatelja, pri čemu mogu nastati razne štetne posljedice za ugovaratelja osiguranja, koji je takvom ugovoru pristupio u dobroj vjeri koju je poklonio predstavniku određenog osiguravatelja.

Štete koje zbog pogrešne ili pak nedovoljno stručne procjene rizika mogu nastati, mogu dovesti do velikih financijskih problema, ponekad i do bankrota, posebno kod manjih poslodavaca ili obrtnika, koji za štetu odgovaraju svom svojom imovinom. Lako se zbog toga može dogoditi da se u jednom danu zbog jedne nesreće izgubi sve ono što se mukotrpnim radom i odricanjem stvaralo dugi niz godina.

Za svoje nedovoljno poznavanje osiguranja i drugih propisa, nije moguće prebaciti odgovornost na nikoga iz osnovnog razloga je se radi (adhezionom ugovoru) kojemu je druga strana pristupila dobrovoljno. Potpisom police je uspostavljen obvezno pravni odnos na koji se odnos kao „lex inter partes“ primjenjuju odgovarajući uvjeti, koji su njegov sastavni dio a koji se u većini slučajeva nažalost uopće ne čitaju.

Da bi se izbjegle takve nepovoljne situacije, nužno je dobro poznavanje uvjeta i cjenika osiguranja, ali jednako tako i ostalih zakonskih propisa koji se primjenjuju u određenim situacijama te sudske prakse.

Uz angažiranje posrednika na svojoj strani takva Vam se iznenađenja ne mogu dogoditi. Posrednik će najprije izvršiti snimanje i procjenu rizika, kojima je klijent izložen. Zatim će od više osiguravatelja zatražiti odgovarajuće ponude osigurateljnog pokrića, temeljito ih analizirati, pregovarati za račun klijenta sa osiguravateljima radi eventualnih izmjena i dopuna, ako procijeni da su one za klijenta neophodne. U konačnici posrednik će klijentu predložiti odabir najboljih rješenja uvijek vodeći računa o njegovim potrebama i zahtjevima. Konačnu odluku svakako i uvijek ima klijent.

O ozbiljnosti koju je zakonodavac pridao tom poslu, pored visokih stručnih znanja i temeljnog kapitala, svjedoči i naša polica osiguranja koja pokriva štete zbog eventualnog profesionalnog propusta do 7.500.000,00 kn po jednom štetnom događaju ili 11.250.000,00 kn za sve štete u jednoj godini, kojom je klijent maksimalno zaštićen.

U sklopu svoje djelatnosti nudimo Vam uz usluge posredovanju u osiguranju i reosiguranju i stručnu pomoć pri ostvarivanju odštete kao i sve potrebne pravne savjete. Obratite nam se sa povjerenjem!

 • Osnovne razlike između posrednika i zastupnika
  • posrednik radi u ime i za račun klijenta a zastupnik u ime i za račun osiguravatelja
  • posrednik traži najpovoljniju mogućnost da na tržištu osiguranja pronađe osiguravatelja koji bi preuzeo rizik klijenta pod najpovoljnijim uvjetima dok zastupnik prezentira klijentu one rizike koje može njegov poslodavac preuzeti u osiguranje neovisno o tome što isti nisu primjereni mogućem nastanku rizika
  • u odnosu na zastupnika u osiguranju koji nema policu osiguranja odgovornosti iz djelatnosti koja bi pokrivala njegove propuste u obavljanju djelatnosti, posrednik u osiguranju ima takvu policu sa pokrićem od 7.500.000,00 kn po štetnom događaju odn. agregatnim limitom od 11.250.000,00 kn.
  • zastupnik u osiguranju nije ovlašten klijentu rješavati odštetne zahtjeve dok posrednik u osiguranju to jest a što mu svakako omogućava i kvalitetnije ugovaranje osigurateljnih pokrića.
 • Zašto nas angažirati
  • višegodišnje iskustvo u poslovima osiguranja
  • posjedujemo stručna znanja u poslovima posredovanja u osiguranju
  • neovisni smo u obavljanju poslova odn. nismo kontrolirani od niti jednog osiguravajućeg društva iako surađujemo s svima
  • omogućujemo ugovaranje adekvatnih pokrića po prihvatljivoj premiji osiguranja vodeći pri tome računa o pozitivnim zakonskim propisima posebice Zakona o obveznim odnosima, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu i dr. te sudskoj praksi.
  • poznati su nam programi i produkti osiguravajućih kuća a što nam omogućuje davanje preporuka poštivajući pravila struke, načelo savjesnosti i poštenja, dobre poslovne običaje
  • našim angažmanom ne gubite svoju samostalnost u odlučivanju i odabiru osiguravatelja i osigurateljnih pokrića
  • štitimo interese klijenta
  • snosimo odgovornost za štete koje bi bile posljedica našeg propust au obavljanju djelatnosti
  • omogućavamo klijentu uštedu kroz prilagođavanje postojećih ugovora o osiguranju i to vremena, radne snage i sl.
  • povjerene poslove obavljamo bez ikakve naknade budući da naknadu odn proviziju posredniku isplaćuje osiguravatelj.
 • Osnovne aktivnosti

  Osnovne aktivnosti koje u ime i za račun klijenta koji nam je povjerio poslove posredovanja u osiguranju poduzimamo jesu:

  • Obavljamo pregled i temeljitu analizu svih polica i ugovora o osiguranju, koje je klijent na razne načine zaključio prije našeg angažiranja.
  • O zatečenom stanju izrađujemo pisano mišljenje sa odgovarajućim preporukama.
  • Vršimo snimanje i procjenu svih rizika kojima je klijent izložen, identificiramo potrebe klijenata te dajemo pisanu analizu i preporuke za prijenos rizika na osiguravatelje.
  • Pomažemo klijentu kod prikupljanja i oblikovanja informacija i ostalih podataka koje od njega traži osiguravatelj.
  • Pregovaramo sa osiguravateljima nastojeći pri tome postići najpovoljnija pokrića za najmanju premiju, sukladno uputama zahtjevima i mogućnostima klijenta.
  • Analiziramo i uspoređujemo primljene ponude i osigurateljna pokrića i u tom pravcu dajemo svoje pisano mišljenje i preporuke.
  • Kontroliramo izdane police te ih nakon toga dostavljamo klijentu na potpis.
  • Pružamo stalnu pomoć klijentu u pogledu opsega pokrića, vodeći računa o promjenama u poslovanju (investicije, spajanja, kupovine itd.).
  • Pružamo klijentu pomoć za cijelo vrijeme trajanja ugovora o osiguranju, kako prije tako i nakon nastupa osiguranog slučaja.
  • Upoznajemo klijente s uvjetima osiguranja, pravima i obvezama glede sklopljenih ugovora.
  • Kada se dogodi osigurani slučaj, dajemo klijentu potrebne upute radi ispravnog prijavljivanja štete, te pružamo pomoć kod postavljanja odštetnog zahtjeva.
  • Brinemo da klijent poduzme sve one pravne radnje, koje su bitne za očuvanje i realizaciju prava iz ugovora o osiguranju u određenim rokovima.
  • Dajemo klijentu upute za pregovore sa drugom stranom suprotnih interesa te se prema potrebi i na njegov zahtjev u takve postupke i aktivno uključujemo.
  • Organiziramo način i sustav praćenja šteta, da bi mogli utvrditi trendove, radi određivanja prevencije i učinkovitijeg upravljanja rizicima.
  • Dajemo prijedloge i za alternativne načine plasmana rizika (risk management)
  • Kroz svoj rad omogućavamo smanjenje troškova kod klijenta.
  • Prema potrebi i na zahtjev klijenta, obavljamo i druge poslove koji spadaju u domenu naše registrirane djelatnosti.
 • Sudjelovanje Istra-Agenta u postupku javne nabave

  Angažman profesionalne, neovisne i nepristrane stručne osobe, na strani ugovaratelja osiguranja odn. osiguranika, posebno kod obveznika javne nabave, nameće se kao nužnost, u toliko i tim više što se u postupku javne nabave mogu javiti svi hrvatski osiguravatelji, kao ponuditelji ako udovoljavaju postavljenim uvjetima u natječajnoj dokumentaciji. Posao pripreme dokumentacije za nadmetanje vrlo odgovoran i složen posao a posebice priprema tehničkih specifikacija predmeta osiguranja budući da se u suprotnom može dogoditi da osiguranik dobije nedostatna pokrića kroz određeno osigurateljno razdoblje.

  Sudjelovanje posrednika u osiguranju u postupku pripreme i izradi dokumentacije za nadmetanje ili njenog dijela omogućeno je u čl.3. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

  Pri pripremi dokumentacije za nadmetanje pored ostalog treba poštivajući temeljna načela javne nabave, definirati predmet osiguranja na takav način da osiguranik po provedenom postupku javne nabave, dobije optimalna pokrića po primjerenoj premiji osiguranja. Uloga posrednika u osiguranju je u ovom dijelu pripreme dokumentacije za nadmetanje od velikog značaja a posrednik pri tome posebno vodi računa da se povrijede temeljna načela javne nabave a na povredu kojih između ostalog, u slučaju žalbe Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave pazi po službenoj dužnosti (čl.141.st.1. u vezi s čl.140. st.1. i 2. Zakona o javnoj nabavi).